background

KVKK


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Senomed International A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, sağlık verileri, iş deneyimleri, din, ırk bilgileri, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

 

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Senomed International A.Ş. ”, “ACENTE ” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir;

 

1.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

 

Şirketimiz, sizlere ait verileri, sizin bu verilerin işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz açık rıza, başta sigorta sözleşmeleri olmak üzere çeşitli sözleşmelerin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişisel verilerin işlenmesinde Şirket’in meşru bir menfaatinin bulunması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması veya sizin kendi kişisel verilerinizi alenileştirmeniz hukuki sebeplerinden biri veya birkaçına dayanarak işlemektedir.

 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda elde edeceğimiz kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder) sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında sigorta teklifleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleri, poliçe ve sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, risk değerlendirmesi yapılabilmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere sigorta şirketleri ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü sigorta ürünlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi; Şirketimizin tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuata uyum sağlanması, Şirketimizin faaliyetine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizle gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ettiğiniz ürünlere ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyon, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoriteler nezdindeki tüm hukuki süreç ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, “ACENTE” ye ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde, sms gönderilerinde toplanabilecek, güncellenebilecektir.

 

2.Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?

 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

KİMLİK VERİSİ

ADI, SOYADI, TCKN, DOĞUM TARİHİ, DOĞUM YERİ, MEDENİ DURUMU, CİNSİYETİ, MİLLİYETİ,

İLETİŞİM VERİSİ

TELEFONU, E-POSTASI, ADRESİ

 

 

FİNANSAL VERİ

BANKA HESAP BİLGİLERİ, KREDİ KARTI BİLGİSİ (CVV NUMARASI DAHİL),

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ

NÜFUS VE EHLİYET SURETİ GİBİ BELGELERDE BULUNAN DİN İLE KAN GRUBU, SİGARA, ALKOL KULLANIMI, SAĞLIK GEÇMİŞİ, SAĞLIK BEYANI, KRONİK HASTALIĞI, HAMİLELİK DURUMU, DOĞUM RAPORU, EPİKRİZ RAPORU, DOKTOR MUAYENE FORMU, İLAÇ, REÇETE VE KUPÜRLERİ, İLERİ TANI YÖNTEMLERİNE AİT HER TÜRLÜ TETKİK, TESTLER VE SONUÇLARI, KİŞİNİN HASTALIĞI YA DA SİGORTA ŞİRKETİNİN ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNE/ETMEDİĞİNE DAİR YAZDIĞI YAZI, ENGELLİ OLUP OLMADIĞI BİLGİSİ, DERNEK/SENDİKA/VAKIF ÜYELİKLERİ, SUNULAN İNDİRİM FIRSATLARINA GÖRE ÇEŞİTLİ VERİLER

ÇALIŞMA VERİSİ

ÇALIŞTIĞI ŞİRKET, DEPARTMANI, ÇALIŞMA ŞEKLİ, MESLEĞİ, İMZASI, MESLEK KARTI BİLGİLERİ

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİ

GERÇEK KİŞİYE AİT FOTOĞRAF, SES KAYITLARI, ARAÇ FOTOĞRAFI

DİĞER

ÇOCUK SAYISI, AİLE CÜZDANI, ARAÇ BİLGİLERİ (ARAÇ PLAKASI, MARKA, MODEL, MODEL YILI, MOTOR ŞASİ NUMARASI, RUHSAT TESCİL TARİHİ, RUHSAT ÖRNEĞİ, HASARSIZLIK BİLGİLERİ), POLİÇE BİLGİLERİ (MEVCUT POLİÇESİ OLUP OLMADIĞI, VARSA HANGİ ŞİRKETTEN OLDUĞU, POLİÇE NUMARASI, POLİÇE VADESİ), BOY, KİLO, PLANLADIĞI SEYAHAT GÜZERGAHI VE SÜRESİ, YABANCILARDA OTURMA İZNİNE AİT BİLGİLER, KONUT BİLGİLERİ, ASKERİ PERSONEL BİLGİLERİ, REFERANS BİLGİLERİ İMZA, YABANCI KİŞİNİN OTURMA İZNİ

WEB SİTESİ KULLANIM VERİLERİ

BAŞVURU FORMU DOLDURULMA TARİHİ, ALDIĞI VEYA ALAMADIĞI TEKLİFLER, ÜYE OLDUĞU TARİH, SİTEYE LOGİN OLMA SIKLIĞI/ZAMANLARI, SON LOGİN TARİHİ

 

3.Rıza gerektirmeyen haller:

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “ACENTE.” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk şirketleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz şirketleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, Şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, şirket iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle, hastanelerle, eczanelerle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.

 

5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; “ACENTE.” Şubeleri, Çağrı Merkezi, internet Şubesi, dijital kanallar, poliçe ve sözleşme tarafları, aracılar ile bunların hizmet verdiği tüm kanallar, yurt içi/yurt dışı iştirakler, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, sigorta ve bireysel emeklilik şirketleri, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer üçüncü kişiler aracılığıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir.

 

Sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinin taraflarına ait kişisel/özel nitelikli kişisel veriler; merkez ve şubelerimiz, internet uygulamalarımız ve çağrı merkezimiz aracılığı ile doğrudan doğruya sizlerden ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kamu kurumları tarafından tarafımıza erişim yetkisi verilen veri tabanlarından derlenmekte.

 

Kişisel verileriniz, ACENTE ’nın insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Bu kapsamda, genel müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, şirketimizin hizmet aldığı kuruluşlar, web aplikasyonumuz, kiosk cihazları, web sitelerimiz ve çağrı merkezleri gibi müşteri iletişim kanallarımız aracılığıyla bize ulaştırdığınız kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde sadece sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 

6.Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] ACENTE ’ye başvurarak,

 

o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
o Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini steme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.

 

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından ACENTE’ye daha önce bildirilen ve ACENTE’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ACENTE’ye iletir.

 

Yukarıda belirtilen ( Kanun’un 11. Maddesi ) haklarınıza ilişkin kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi internet sitemizde yer alan “ Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak aşağıda ki adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ACENTE tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ACENTE için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip, ACENTE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

SENOMED INTERNATIONAL A.Ş.


SULTAN ORHAN MAH. 1103. SK. HOCAOĞLU İŞ MERKEZİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 105 GEBZE/ KOCAELİ

 

Mersis No: 0553115302600001


İletişim linki ve e-maili: http://www.senomedinternational.com/ , info@senomedinternational.com